Triết lý hoạt động

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thứchành nghề môi giới, điều hành sàn giao dịch phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.
– Có cơ sở vật chất, phòng học bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức hành nghề môi giới, điều hành sàn giao dịch.